Maximální rozsah sucha během babího léta

Díky „babímu létu“ došlo na území České republiky k opětovnému rozšíření sucha. To se díky zářijovým srážkám výrazně zmírnilo, ale opět vyšší teploty vzduchu a také výrazný deficit srážek během minulých týdnů vrátil výskyt sucha na 83 % území a sníženou zásobou vody v půdě trpí dokonce 92 % republiky. Extrémní či výjimečné sucho je na 48 % území republiky, což je podobný stav, jaký jsme zažívali během letních měsíců. Naštěstí podle předpovědi počasí by v následujících dnech měly přijít srážky a rozsah sucha zmírnit, a to především v povrchové vrstvě. Naopak hlubší vrstvy budou reagovat pomaleji.

Tisková zpráva je k dispozici zde

eLTER RI je další výzkumnou infrastrukturou na Cestovní mapě ESFRI. V České republice ji zajišťuje CzechGlobe

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) prezentovalo během konference konané 11. září ve Vídni Cestovní mapu (Roadmap) Evropských výzkumných infrastruktur pro rok 2018. Roadmap ESFRI zahrnuje na základě celoevropských priorit výzkumné infrastruktury, které budou splňovat dlouhodobé potřeby evropských výzkumných komunit. Mezi tyto výzkumné infrastruktury se nově zařazuje také  eLTER RI - Integrovaná evropská výzkumná infrastruktura pro dlouhodobý výzkum ekosystémů, kritických zón a socioekologických systémů.

Tisková zpráva je ke stažení zde

LETOKRUHY ODHALUJÍ JEDNOTNÝ GLOBÁLNÍ ZÁZNAM KOSMOGENNÍCH RADIOKARBONOVÝCH UDÁLOSTÍ V LETECH 774 A 993 N.L.

Časopis Nature Communication zveřejnil výsledky studie mezinárodního vědeckého týmu vedeného profesorem Ulfem Büntgenem z University of Cambridge, jenž působí také v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který se podílel na řešení projektu COSMIC. Vědci se zabývají izotopovou analýzou letokruhů stromů, která slouží ke kvantitativní rekonstrukci klimatu, využívá se  v paleoklimatologii, ale také archeologii a dalších environmentálních vědách.

Tisková zpráva je ke stažení zde

TŘETÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PANEVROPSKÉ SÍTĚ ICOS SE USKUTEČNÍ V PRAZE

Ve dnech 11. - 13. září 2018 se bude konat “Třetí vědecká konference ICOS“, celoevropské výzkumné infrastruktury Integrovaný systém pro sledování uhlíku (Integrated Carbon Observation System), zabývající se problematikou vlivu globální změny na ekosystémy. Jejími ústředními tématy budou výzkum skleníkových plynů, změna klimatu a její vliv na ekosystémy a lidskou společnost. Konferenci zajišťuje Ústav výzkumu globální změny AV ČR společně s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze v prostorách České zemědělské univerzity v Praze.

Tisková zpráva je ke stažení zde

Rozsah sucha se zmenšil, ale dopady trvají

Díky zvlněné studené frontě se od pátku vyskytl trvalejší a vydatnější déšť. Nejvíce srážek spadlo v sobotu a to převážně nad Moravou. Jedná se o zásadní zlepšení, ačkoliv sucho kategorií S4 a S5 zasahuje nadále 11 % území a podíl ploch s deficitem půdní vláhy nejméně 60 mm je na více než 7 % ČR. Kondice vegetace se však i tak zhoršila a s ní i prognóza výnosů doposud nesklizených plodin. Podle současného výhledu nelze očekávat rychlou změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

Tisková zpráva je ke stažení zde

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce

V tomto týdnu došlo k prohloubení sucha na území České republiky. Více než 92 % území trpí suchem a dokonce na 63 % je stav výjimečný nebo extrémní. Rozloha sucha je v tomto roce zatím nejvyšší. Nejhorší situace je v severní části jižní Moravy a Vysočiny. Taktéž největší sucho je pozorováno ve východních a severních Čechách. Většina agronomických oblastí republiky zažívá extrémní sucho. Tato situace přispěla k výraznému zhoršení kondice vegetace a také nižších výnosech, které hlásí prakticky všichni z více než 200 zpravodajů z 64 okresů. V tomto týdnu se bude sucho dále prohlubovat a dosáhne svých nových maxim. Tento růst zastaví až příchod studené fronty ke konci týdne.

Tisková zpráva je ke stažení zde (1,9 MB)

Laserový paprsek bude měřit koncentraci aerosolů nad Vysočinou (TZ)

V období od 15. 8. do 15. 9. bude v blízkosti stožáru Křešín (Vysočina, okres Pelhřimov) probíhat mezinárodní měřící kampaň zaměřená na zmapování koncentrace aerosolů v atmosféře. Jedním z měřících přístrojů bude i lidar, jehož laserový paprsek dosáhne až do výšky třiceti kilometrů a bude po setmění pozorovatelný jako sloup zeleného světla mířící k zenitu. Po dobu měření bude v oblasti okolo stanice vydána navigační výstraha pro letecký provoz.

Tisková zpráva je ke stažení zde (440,6 KB)

Konference se zaměří na hospodaření s vodou v krajině

Za účasti zástupců akademické obce, veřejné správy a soukromých firem se dnes v Brně koná konference „Změna klimatu – hrozba nebo příležitost pro naši krajinu?“, jejímž hlavním tématem je Generel vodního hospodářství České republiky. Autoři Generelu zde představí pohled na vodní režim krajiny z pozice klimatologů, půdoznalců, hydrologů, krajinných inženýrů, agronomů i ekonomů.

Tisková zpráva je ke stažení zde

ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU JSOU JEDNOU Z PRIORIT STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Zejména sucho a další hydrometeorologické extrémy (jako vlny veder a povodně) jsou nejvýraznějšími projevy klimatické změny,  na tom se shoduje většina ze 150 účastníků  konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“, která se konala v Brně. Zástupci z řad vědců, státní správy a soukromého sektoru měli možnost během této diskuzní konference vyjádřit svůj postoj k tolik aktuálnímu tématu.

Tisková zpráva je ke stažení zde

KONFERENCE BUDE ŘEŠIT VÝZVY I NOVÉ MOŽNOSTI PRO NAŠI KRAJINU

Za účasti zástupců akademické obce, veřejné správy a soukromých firem  se dnes v Brně koná konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“, která navazuje na řadu pracovních seminářů věnovaných suchu a změně klimatu. Jejím cílem je najít odpovědi na řadu otázek týkajících se klimatické změny, jejich dopadů a adaptačních opatření.

Tisková zpráva je ke stažení zde

PŘÍSPĚVEK ČESKÝCH VĚDCŮ KE KLIMATICKÉMU SUMMITU – WEBOVÁ APLIKACE ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ DATA O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

U příležitosti právě probíhajícího klimatického summitu v Paříži spouští vědecký tým projektu CzechAdapt koordinovaný Centrem výzkumu globální změny AV ČR v Brně (CzechGlobe) webovou aplikaci www.klimatickazmena.cz . Aplikace zpřístupní dostupné vědecké poznatky a data týkající se klimatické změny a jejich dopadů v České republice.

Tisková zpráva je ke stažení zde: TZ_Příspěvek českých vědců ke klimatickému summitu – webová aplikace zpřístupňující data o klimatické změně (46,5 KB)

ČESKÁ MĚSTA PŘIPRAVUJÍ PLÁNY ADAPTACÍ NA ZMĚNU KLIMATU

V rámci projektu UrbanAdapt se v Plzni, Praze a Brně konalo druhé kolo seminářů „Adaptace města na klimatické změny II“. Cílem těchto seminářů bylo představit průběžné výstupy řešeného projektu a diskutovat přípravu adaptačního plánu měst. Příprava adaptačních strategií měst navazuje na vládou nedávno schválenou národní Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Tisková zpráva je ke stažení zde: TZ_Česká města připravují plány adaptací na změnu klimatu (48,1 KB)

ČEŠTÍ VĚDCI MONITORUJÍ SUCHO TAKÉ NA SLOVENSKU

Integrovaný systém sledování sucha (ISSS), který již od roku 2012 pro celé území České republiky monitoruje zemědělské sucho, se právě rozšiřuje i na území Slovenska. Společný vědecký tým Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Mendelovy univerzity v Brně provozující ISSS se tak rozrůstá o nové členy, kterými jsou Ústav věd o zemi Slovenské akademie věd a Slovenský hydrometeorologický ústav, a společně spouští  portál www.intersucho.sk .   

Tisková zpráva je ke stažení zde: TZ_Čeští vědci monitorují sucho také na Slovensku.docx (47,3 KB)

ČESKÁ REPUBLIKA MÁ NOVÝ SYSTÉM PRO DENNÍ PŘEDPOVĚĎ ZEMĚDĚLSKÉHO SUCHA

Společný vědecký tým Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Mendelovy univerzity v Brně, který stojí za portálem www.intersucho.cz a provozuje Integrovaný systém sledování sucha (ISSS) právě zveřejnil předpovědní systém stavu a intenzity zemědělského sucha. Systém přináší denně aktualizované mapy České republiky s předpověďmi pro následujících deset dnů.

Tisková zpráva je ke stažení zde: TZ_Česká republika má nový systém pro denní předpověď zemědělského sucha.docx (45,5 KB)

UKONČENÍ PROJEKTU ENVIMET

Brno, 26. 10. 2015 – V závěru měsíce září bylo na pracovišti Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. úspěšně ukončeno řešení projektu „Vybudování vědeckého týmu environmentální metabolomiky a ekofyziologie a jeho zapojení do mezinárodních sítí“, jehož stěžejním cílem bylo vytvoření silného mezinárodního týmu zabývajícího se rozvojem a využitím metod environmentální metabolomiky a ekofyziologie rostlin a jeho integrace do mezinárodních excelentních sítí.

Tisková zpráva je ke stažení zde: TZ_Ukončení projektu ENVIMET.docx (132,4 KB)

VĚDCI POKŘTÍ KNIHU S FAKTY A POZNATKY O SUCHU V ČESKÝCH ZEMÍCH

Brno, 25.9.2015 - Za účasti autorů, recenzentů a pozvaných hostů bude dnes v Centru výzkumu globální změny AVČR v Brně slavnostně pokřtěna kniha „Sucho v českých zemích, minulost, přítomnost a budoucnost“. Kniha vychází v období, kdy na našem území zažíváme výraznou suchou epizodu a snaží se odpovědět na otázky, které si v souvislosti se suchem klade odborná i laická veřejnost.

Tisková zpráva je ke stažení zde: TZ_Vědci pokřtí knihu s fakty a poznatky o suchu v českých zemích

ČESKO-SLOVENSKÁ SETKÁNÍ ROSTLINNÝCH BIOLOGŮ MAJÍ STÁLE CO NABÍDNOUT

Po čtyřdenním  maratonu přednášek dnes v Brně skončila 14. Konference experimentální biologie rostlin, jíž předcházely 13. Dny studentů experimentální biologie rostlin. Obě akce úspěšně navázaly na dlouholetou tradici spolupráce a setkávání  české a slovenské komunity experimentálních biologů rostlin.

Tisková zpráva ke stažení zde: TZ_Česko-slovenská setkání rostlinných biologů mají stále co nabídnout

KLIMA MĚST A GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU

Městské oblasti se řadí mezi ty, které jsou nejvíce ohroženy globální změnou klimatu. Studie týkající se dopadů globální klimatické změny na životní podmínky ve městech sehrávají důležitou roli, zejména pokud jde o zdraví a pohodu městského obyvatelstva.

Tématu se věnuje i vědecký tým CVGZ v projektu Visegrádského fondu „Klima měst ve střední Evropě a globální změna klimatu“.

Tisková zpráva ke stažení zde: TZ_Klima měst a globální změna klimatu

OSM DESETIN NAŠICH ZÁSOB UHLÍ MUSÍ ZŮSTAT V ZEMI

Česká republika se nachází na špici evropského žebříčku v množství emisí CO2 z fosilních paliv na obyvatele. Na špici je i v těžbě hnědého uhlí. K debatě o územních limitech těžby uhlí své stanovisko z hlediska ochrany klimatu předkládá Centrum výzkumu globální změny a Komise pro životní prostředí AV ČR.

Tisková zpráva ke stažení zde: TZ_Osm desetin našich zásob uhlí musí zůstat v zemi

VĚDCI ŘEŠÍ SUCHO A JEHO DOPADY

Realizace projektu “Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha“ byla úspěšně završena právě v období, kdy se Česká republika potýká s extrémním suchem. Výzkumu sucha a jeho dopadů se bude i nadále věnovat unikátní vědecký tým, který vznikl právě díky tomuto projektu.

Tisková zpráva ke stažení zde:  TZ_Vědci řeší sucho a jeho dopady.pdf (162,7 KB)

Návštěva francouzského velvyslance na Atmosférické stanici v Křešíně u Pacova

Francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian navštíví v pondělí 18. května atmosférickou stanici v Křešíně u Pacova, kde bude s výkonným ředitelem Centra CzechGlobe Daliborem Janoušem jednat o možnostech spolupráce. Díky š pičkové vědecké infrastruktuře centra CzechGlobe je Česká republika jednou z prvních zemí, která dostává mezinárodním vědecko-výzkumným závazkům v oblasti politiky změny klimatu.

Tisková zpráva ke stažení zde:  TZ _CzechGlobe_Návštěva francouzského velvyslance na Atmosférické stanici v Křešíně u Pacova.pdf (298,7 KB)

Nabízíme řešení, jak se města mohou účinně připravit na dopady klimatických změn

Vědci z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) koordinují rozsáhlý projekt přípravy adaptačních strategií na zmírnění dopadů klimatických změn pro města. V návaznosti na probíhající Evropskou konferenci o adaptacích na klimatické změny v Kodani usilují o to, aby se problematika klimatických rizik stala běžnou součástí plánování ve městech.

Tisková zpráva ke stažení zde:  TZ_Nabízíme řešení, jak se města mohou účinně připravit na dopady klimatických změn.pdf (366,3 KB)

 

Integrovaný systém sledování sucha pro zemědělce

Agrární komora ČR spolu s Centrem výzkumu globální změny AV ČR a Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně pořádala diskuzní seminář na téma „Integrovaný systém sledování sucha – jak můžeme zlepšit monitoring, prognózu a hodnocení dopadů sucha“. Jednání proběhlo za účasti uživatelů z oblasti zemědělské praxe, státní správy i akademické obce ve středu 12. 11. 2014 v aule Mendelovy univerzity v Brně.

Tisková zpráva ke stažení zde:  Integrovaný systém sledování sucha pro zemědělce (47,3 KB)

Na Kraví hoře se bude měřit, jak dýchá město

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe v pondělí 10. listopadu 2014 ve 14.00 na Hvězdárně a planetáriu Brno spustí unikátní měřící stanici výměny oxidu uhličitého a kyslíku mezi městem a atmosférou. Slavnostního aktu se zúčastní předseda Akademie věd České republiky prof. Drahoš.

Tisková zpráva ke stažení zde: Tisková zpráva. Na Kraví hoře se bude měřit, jak dýchá město (30,5 KB)

Změna klimatu bude mít významné dopady pro pěstování pšenice v Evropě

Vědci z centra CzechGlobe a Mendelovy univerzity v Brně vedli mezinárodní studii, jejíž výsledky 26. 5. 2014 uveřejnil prestižní odborný časopis Nature Climate Change. Tento výzkum poprvé systematicky analyzoval změnu v četnosti výskytu významných meteorologických extrémů, které zásadně ovlivňují výnosy polních plodin. Závěry studie nabízí informace využitelné pro aplikaci vhodných pěstitelských adaptačních strategií.
Tisková zpráva ke stažení zde:  TZ-Změna klimatu bude mít významné dopady pro pěstování pšenice v Evropě (137,2 KB)

Slavnostní otevření Centra CzechGlobe

V úterý 29. dubna 2014 proběhne v areálu CVGZ slavností otevření Centra excelence CzechGlobe – výzkumné infrastruktury vybudované v rámci OP VaVpI. Součástí akce bude zprovoznění nového pavilonu laboratoří, který ponese jméno významného rostlinného fyziologa P.G. Jarvise. Tisková zpráva ke stažení zde: TZ – Slavnostní otevření (15,7 KB)

Na Vysočině vyrostl unikátní experiment, ve kterém rostliny ochutnávají budoucí klima

9. 7. 2013, Brno

V Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem vybudovalo Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v .v. i. – CzechGlobe unikátní zařízení tvořené 24 venkovními komorami, umožňujícími provádět simulaci dopadů budoucího klimatu na růst, fyziologii a produkci rostlin.

Obdobných zařízení je ve světě málo, toto lze ale považovat za zcela unikátní, protože žádný z experimentů neumožňuje sledovat vzájemné působení tolika faktorů současně. Výsledky výzkumu by tak poprvé měly poskytnout odpověď na otázky jak sucho, UV záření či výživa dusíkem ovlivňují stimulaci fotosyntézy zvýšenou koncentrací CO2 nebo zda mohou být rostliny při zvýšené koncentraci CO2 citlivější k UV záření, suchu, nebo vůči hmyzu a houbovým chorobám.

Komory představují vlastně malé skleníky s půdorysem šestihranu. Do komor je vháněn vzduch, který je obohacován oxidem uhličitým na koncentraci očekávanou v ovzduší ke konci tohoto století tj. 700 ppm. Komory jsou přikryty stříškou, tvořenou otáčivými lamelami, které zajišťují větrání a regulaci srážek. Řízení probíhá na základě údajů sady čidel a analyzátorů.

Zajímá nás například, jaký dopad bude mít kombinace změny koncentrace CO2,sucha a UV záření na pekařskou či sladovnickou kvalitu produkce“, uvedl Ing. Karel Klem Ph.D. zodpovědný za provoz experimentu. Badatelé zde také sledují, jak rychle jsou rostliny schopné se přizpůsobit změně podmínek a to až na úrovni procesů jako je fotosyntéza, transpirace, metabolismus živin apod. Experiment, vybudovaný za podpory projektu OP VaVpI , patří ke klíčovým infrastrukturám evropského projektu ESFRI AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experomentation on Ecosystems).

 

Bližší informace poskytne:

Ing. et Ing. Petra Rajsnerová

Centrum výzkumu globální změny – CzechGlobe

mobil: +420 777472763

email: rajsnerova.p@czechglobe.cz

CzechGlobe v pondělí zprovozní Atmosférickou stanici – nejvyšší stavbu v ČR za posledních 32 let

13. 6. 2013, Brno

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i. – CzechGlobe zahájí v pondělí 17. června na Českomoravské vrchovině provoz nové Atmosférické stanice Křešín u Pacova. Dvě stě padesát metrů vysoký kotvený stožár, který bude sloužit jako národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, je  nejvyšší stavbou v České republice, která kdy byla postavena pro vědecké účely.

Vědci z CzechGlobe společně se stavbaři stavěli věž bezmála deset měsíců. Základem stanice je 250 m vysoký ocelový stožár, z jehož vrcholu lze, při dobré viditelnosti, dohlédnout až do vzdálenosti 50 kilometrů. „Stožár musí být tak vysoký proto, aby naše atmosférická měření nebyla nijak ovlivněna lokální činností,“ vysvětluje ředitel CzechGlobe profesor Michal Marek.

Vědci zde budou monitorovat dálkový přenos skleníkových plynů, vybraných znečišťujících látek a základní meteorologické charakteristiky jako teplotu, tlak, vlhkost vzduchu a směr a rychlost větru. Primárně  se zde ale bude sledovat rostoucí koncentrace skleníkových plynů CO2, CH4, CO, N2O a SF6, a to nejen na vrcholu věže, ale i v dalších výškových úrovních nad terénem. Podle vědců z CzechGlobe rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře způsobují nerovnováhu v tepelné bilanci naší planety. Ta se odráží na stále častějších klimatických extrémech, jako jsou povodně apod. „Letos bylo oznámeno, že úroveň CO2 v atmosféře přesáhla znepokojivou úroveň 400 ppm. To nelze ignorovat. Musíme pečlivě sledovat parametry klimatických charakteristik, zkoumat dopady změny klimatu a následně provádět opatření, která umožní další rozvoj společnosti v podmínkách globální změny,“ tvrdí profesor Marek.

Nová atmosférická stanice je součástí sítě atmosférických stanic celoevropské výzkumné infrastruktury ICOS, což ji činí významnou nejen v českém, ale i evropském měřítku.

 

Atmosférická stanice Křešín u Pacova v 5 číslech:

4 …… stožár je přibližně čtyřikrát vyšší než Petřínská rozhledna

15 …. stabilitu věže zajišťuje 15 ocelových lan, každé je předepnuté na 13 tun, a dohromady mají délku 2,5 kilometru

20 …. dvacet minut trvá, než vystoupá na vrchol věže výtah s obslužným personálem,   s maximální kapacitou 3 osoby

22 ….. počet měřících přístrojů, které budou na věži monitorovat sledované parametry

250 … výška nejvyšší stavby v Česku v novém tisíciletí je přesně 250 metrů

 

Bližší informace poskytne:

 

Ing. et Ing. Petra Rajsnerová

Centrum výzkumu globální změny – CzechGlobe

mobil: +420 777472763

email: rajsnerova.p@czechglobe.cz

CzechGlobe zkoumá sucho a jeho následky

Brno 21. září 2012 Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) zahájilo ve spolupráci s univerzitními vědci rozsáhlý mezinárodní projekt InterSucho. Je to aktuální odpověď na rostoucí riziko výskytu období sucha ve střední Evropě, které je nyní s velkou pravděpodobností nejvyšší za posledních 130 let. Pro region, odkázaný na obvyklé rozložení srážek během roku, jde o zcela zásadní věc.

Specialisté CVGZ spolu s vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně vytvořili specializovaný multidisciplinární tým, který se začal systematicky věnovat výzkumu sucha a jeho následků. Členy týmu, vedeného doc. Miroslavem Trnkou z CVGZ, jsou dva významní světoví vědci: dr. Ulf Büntgen ze švýcarského National Centre of Competence in Research (NCCR) a Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape (WSL), a dr. Michael Hayes z USA, ředitel National Drought Mitigation Centre. Díky nim získají mladí i zkušení vědci možnost seznámit se s know-how úspěšných zahraničních institucí.

Sucho je nebezpečný klimatický jev, který vzniká z rozličných meteorologických příčin. Vyznačuje se proměnlivou dobou trvání, různou intenzitou a rozsahem postiženého území. Může mít velmi vážné dopady na mnoho oborů lidské činnosti, jakými jsou např. zemědělství, vodní či lesní hospodářství. Intenzivní sucho při spojení s vlnami veder může ohrožovat zdravotní stav obyvatel, zvláště starších, a snižovat i celkovou výkonnost ekonomiky.

„Mnohé epizody sucha, například v Evropě v roce 2003, v Austrálii v roce 2009 nebo v USA a České republice v letošním roce ukázaly, že ani vyspělé ekonomiky nejsou před drastickými následky extrémního sucha imunní. Potvrdily také důležitost včasného varování, detailního monitoringu a předem připraveného plánu nutných opatření,“ říká doc. Miroslav Trnka. „To je hlavní důvod vytvoření specializovaného týmu, který bude schopen monitorovat a do jisté míry i předvídat suché epizody a jejich dopady. Významně tak přispěje k omezení škod, které sucho přináší jednotlivcům, firmám i celé společnosti.“

CzechGlobe je stěžejním projektem Centra výzkumu globální změny, ústavu Akademie věd České republiky. Tato vědecko-výzkumná instituce vznikla v Brně v lednu 2011 a navázala na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu v Ústavu systémové biologie a ekologie.

CzechGlobe je konkrétní reakcí na silnou společenskou objednávku vybudovat výzkumnou infrastrukturu, která umožní komplexně studovat problematiku globální změny a plnit mezinárodní závazky, které Česká republika v této oblasti přijala.

Výzkumná infrastruktura CzechGlobe je financována ze strukturálních fondů Evropské unie – konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Spočívá v budování a rozvoji evropského Centra excelence, tedy  moderní výzkumné infrastruktury, která umožní zkoumat projevy a dopady globální změny v zemské biosféře i lidské společnosti. Pracoviště budované infrastruktury jsou rozmístěna po celém území České republiky.

Na řešení výzkumných programů se podílejí vědecké týmy, spolupracující se špičkovými odborníky z prestižních vědeckých a vzdělávacích tuzemských i mezinárodních institucí. S pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení studují vývoj klimatu, dopady globální změny na biologickou rozmanitost, ekosystémy a společnost, projevující se zejména ve střední Evropě. Současně navrhují inovační technologické postupy a opatření, jejichž cílem je umožnit orgánům státní správy České republiky a Evropské unie se na tyto změny připravit a adaptovat.

 

Kontakty:

doc. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
Institute of Agriculture Systems and Bioclimatology
Mendel University in Brno & Global Change Research Centre
Academy of Sciences (CzechGlobe) of the Czech Republic

Zemědělská 1, 613 00, Brno
Mobil: +420 725 950 927
Fax: +420 545 133 083

RESULTS OF OUR WORKING GROUP CAN BE FOUND AT:
http://www.ufa.cas.cz/dub/crop/crop.htm and http://www.czechglobe.cz

Michal Ač
tel.: +421 264 776 482
mobil +421 948 251 006
e-mail: ac.m@czechglobe.cz