prof. Jørgen Eivind Olesen

Foto
Pozice: věděcký pracovník
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: olesen.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Prof. J.E.Olesen má rozsáhlé zkušenosti ve vzájemných vazbách mezi zemědělskými (a agroekosystémovými) aktivitami a životním prostředím. To zahrnuje jak vliv zemědělství na životní prostředí, tak vliv změny životního prostředí na zemědělské ekosystémy. Je také zapojen do rozsáhlé sítě vědeckých kontaktů věnující se této problematice. Některé z jeho zkušeností se týkají také polořízených ekosystémů.Podílel se na zahájení výzkumu v oboru agrometeorologie v Dánsku. Vedl několik interdisciplinárních projektů, včetně projektů zabývajících se integrovanou produkcí pšenice, aplikováním dálkového průzkumu Země a GIS v zemědělství, vývoje simulačního modelu farmy a několik projektů zaměřených na ekologické zemědělství, omezené obdělávání půdy a udržitelnou produkci plodin. Zúčastnil se více než deseti evropských projektů týkajících se vlivu klimatických změn na zemědělství a vlivu emisí skleníkových plynů na zemědělské činnosti. V současné době je vedoucím dvou národních výzkumných projektů a podílí se na několika dalších národních a mezinárodních projektech.

Vzdělání

M.Sc. v oboru zemědělství na Royal Veterinary and Agricultural Univesity (KVL)

Profesní kariéra

1983-1986      vědec, Danish Institute of Plant and Soil Science, Agrometeorological Service


1986-1991      vedoucí katedry,


1991-1994      vědec a klíčový výzkumný pracovník, Danish Institute of Plant and Soil Science, Agrometeorological Service


1994-2003      vedoucí výzkumného týmu pěstování plodin, Danish Institute of Agricultural Sciences


2003-dosud     profesor klimatické změny a zemědělství, Aarhus University


2010-dosud     vedoucí výzkumného týmu Klima a Voda, Aarhus University


2011-dosud     adjunct profesor na University of Copenhagen


2012–dosud    afiliovaný učitel a výzkumník v Sino-Danish Center for Education and Research, Peking


2015-dosud     adjunct professor na Ganzu Agricultural University, Čína

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Několik vědeckých stáží (2-10 týdnů)na univerzitách ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu, Ghaně a USA.

Členství

Byl členem několika vládních výborů zabývajícími se snížením emisí skleníkových plynů vytvářených zemědělstvím, adaptacemi na změnu klimatu, integrovanou produkci plodin a způsoby využití půdy. Podílel se na expertních panelech Evropské unie a Světové banky a stále spolupracuje s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO). Spolupodílel se také na třetí zprávě IPCC (Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu) a jako vedoucí autor čtvrté zprávy IPCC, která posléze získala Nobelovu cenu za rok 2007. Byl členem Výboru pro politiku v oblasti změny klimatu ustaveného v rámci dánského Ministerstva klimatu a energetiky a členem Výboru pro přírodu a klima (Commision on Nature and Climate). Je také členem Danish Ethical Council. Je předsedou skupiny Potraviny a bioenergie v rámci think tanku CONCITO. Je zodpovědným za koordinaci politik Aarhus University v tématech klima a správy přírodních zdrojů.


Člen redakční rady European Journal of Agronomy, pomocný editor Bioenergy Research, spolupracující editor Regional Environmental Change a recenzent ve více než 20 časopisech.

Stručná scientometrie

Publikováno 213 článků v mezinárodních vědeckých časopisech a kapitol v recenzovaných knihách,


231 příspěvků na konferencích,


90 příspěvků ve zprávách 


159 příspěvků v technických listech a populárně vědeckých článcích


Citace článků v recenzovaných časopisech: 5 453 (ISI)


H-index: 40.