Ing. Pavel Růžek, CSc.

Pozice:
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: ruzek.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Ve své odborné činnosti se zaměřuje na řešení problematiky výživy rostlin a hnojení jako součásti pěstebních technologií ve vztahu k ochraně půdy, vody a ovzduší. Převážná část výzkumných aktivit a dosažených výsledků spadá do oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s přímým využitím v praxi.

Vzdělání

1976 - absolvent Gymnázia ve Vlašimi 


1981 - VŠZ Praha – Agronomická fakulta, obor fytotechnický 


1988 : obhajoba disertační práce

Profesní kariéra

1984 – 1987 : interní aspirant na oddělení Půdní mikrobiologie


od roku 1988 : vědecký pracovník na oddělení Půdní mikrobiologie


od roku 1993 : zástupce vedoucího odboru Výživy rostlin


od roku 2007 : vedoucí oddělení Agrochemie a výživy rostlin


od roku 2014 : vedoucí týmu Integrovaná výživa rostlin

Členství

Je místopředsedou Dozorčí rady ve VÚRV,v.v.i., členem Představenstva SPZO, různých vědeckých rad apod.

Stručná scientometrie

Je autorem nebo spoluautorem více než 150 prací publikovaných ve vědeckém a odborném tisku, 5 originálních ověřených technologií, 8 certifikovaných metodik a odborných knih a 15 autorských osvědčení.