doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: cudlin.p@czechglobe.cz
Telefon: 604 272 215

Odborné zaměření


  • ekologie kořenů a mykorhiz

  • dopady environmentální změny na lesní ekosystémy

  • změny ve využití krajiny a v ukládání uhlíku v krajině

  • role biodiverzity při hodnocení funkcí a služeb ekosystémů

  • adaptační opatření vůči environmentální změně v leso-zemědělské krajině

Vzdělání

2009: doc. - Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně - habilitace z oboru Ekologie lesa


1980: CSc. - Ústav ekologie krajiny AV ČR v Českých Budějovicích, disertační práce: Vliv pesticidů na mykorhizní semenáčky Pinus sylvestris L. - ekologie


1975: RNDr. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra botaniky - geobotanika, diplomová práce: Příspěvek k ekologii našich vstavačovitých rostlin

Profesní kariéra

1974 - současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie, Ústav ekologie krajiny AV ČR)


2002 - současnost: Vyučující na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem


2011 - současnost: Vyučující na Lesnické a dřevařské fakultě a Agronomické fakultě, Mendelova univerzita v Brně


2008 - současnost: Vyučující na Zemědělské fakultě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1993: Institut of Terrestrial Ecology, Grange over Sands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Dr. J. Dighton; ekologie kořenů Picea abies


1989: Wageningen University, Nizozemí, Dr. M.E. Jansen; role mykorhizních symbioz v úbytku lesů

Členství

Česká botanická společnost


Česká vědecká společnost pro mykologii


Mezinárodní společnost pro krajinnou ekologii


Česká bioklimatická společnost

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech (WOS): 76


Počet citačních záznamů bez autocitací (JCI): 606


H index (WOS): 14