Ing. Jan Krejza, Ph.D.

Foto
Pozice: Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Oddělení: Oddělení xylogeneze a tvorby biomasy
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: krejza.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Vliv struktury lesních porostů na alokaci uhlíku


kvantifikace vztahu mezi strukturními parametry porostů s různým typem pěstebního zásahu a přírůstem biomasy, vliv struktury porostu na alokaci uhlíku do nadzemních i podzemních orgánů dřevin a půdy, modelování vývoje lesních porostů od jednotlivých stromů až po celé lesní komplexy pod vlivem GKZ, lesnictví, pěstování lesů, struktura lesních porostů, index listové plochy, alokace biomasy, kompetiční indexy, prostorové vztahy v rámci lesních porostů

Vzdělání

2011 –  2014 (Ph.D. studium) Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, doktorský studijní program Lesní inženýrství – Pěstění lesa; prezenční forma studia, Ústav zakládání a pěstění lesů, Disertační práce s názvem: Vliv probírkového zásahu na sekvestraci uhlíku a strukturu porostu, Školitel: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.


2011 Ing., Mendelova univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta, Diplomová práce na UZPL; název: Analýza přirozené obnovy smrku ztepilého na LS Ledeč nad Sázavou


2008 Bc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta, Bakalářská práce na VÚKOZ; název: Možnosti a limity v použití fytoindikace pro hodnocení půdních vlastností v přirozených temperátních lesích


2001 - 2005  Střední lesnická škola, Trutnov

Profesní kariéra

2016 - dosud Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.), Oddělení vodního provozu, tvorby a alokace biomasy; vědecký pracovník


2012-2015Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Oddělení vodního provozu, tvorby a alokace biomasy; Ph.D. student


2013-2014 - Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů,  Vědecko-výzkumný pracovník 

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2010 - University of Joensuu, Faculty of Forest Science (Finland), 5 měsíců


2011 - University of Eastern Finland (Savonlina, Finland) – 14 dní


2014 - European Forestry Institute (Joensuu, Finland) – 14 dní, práce s modelem EFISCEN (European Forest Information Scenario Model)

Stručná scientometrie

Publikace v impaktovaných časopisech: 1


Cizojazyčné publikace (nikoli ve slovenském jazyce) v neimpaktovaných vědeckých časopisech s recenzním řízením: 1


Publikace v českém nebo slovenském jazyce v neimpaktovaných vědeckých časopisech s recenzním řízením: 3


Publikace v českém nebo slovenském jazyce ve sbornících konferencí. Publikace má charakter standardního vědeckého sdělení: 5