prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: zalud@mendelu.cz
Telefon: 725 950 925

Odborné zaměření

bioklimatologie, biometeorologie, agrometeorologie, růstové modely, dopady změny klimatu na růst a vývoj rostlin


GAČR – řešitel (5), spoluřešitel (2); NAZV: řešitel (4); KONTAKT: řešitel (4), spoluřešitel (2); NATO-spoluřešitel (1) a 6 a 7 RP EU: spoluřešitel (2). Od roku 2007 jsem řešitelem Výzkumného záměru na AF MENDELU v Brně „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ na období 2007 – 2012.

Vzdělání

1985-1987 Ing.: Vysoká škola zemědělská (obor fytotechnika)


1992–1995 PhD.: Universität für Bodenkultur Wien, zemědělské a lesnické vědy

Profesní kariéra

1989 – 1991:studijní pobyt na Vysoké škole zemědělské v Brně,


1992 – 1995:interní doktorské studium na BOKU Wien,


1991 – 2002:odborný asistent MZLU v Brně, Ústav krajinné ekologie,


2002- 2006: docent na MZLU v Brně, Ústav krajinné ekologie – od 1.9.2004 na Ústavu obecné produkce rostlinné


2007-2009: externí pracovník Ústavu Fyziky Atmosféry AV ČR– projekt 6.RP CECILIA


2007- dosud: professor na MENDELU v Brně na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie


2010-dosud: výzkumný pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.,

Ocenění

2014 - medaile rektora Mendelovy univerzity v Brně za dlouholetou úspěšnou vědeckovýzkumnou činnost

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1992 – 95:RAKOUSKO, BOKU Wien, tři roky, doktorské stadium, 1997:NĚMECKO, Univerzita Hannover, ISRAEL - (3/96 - 4/96), kurz “Weather Crop Modelling” HOLANDSKO - (5/97 - 6/97), Universita Wageningen, RAKOUSKO - (12/96;1/98; 5/98; 2/99; 2/00; 2/01, 6/02, 6/03), USA – (10-11/03) a (10/04) University of Nebraska, Lincoln

Členství

- od roku 2003 jsem člen a od roku 2011 předseda řídícího grémia grantové agentury AKTION Rakousko–ČR,


- od roku 2005 – 2009 jsem pracoval jako člen Oborové komise č. 52 resp. Podoborové komise č. 521 GAČR,


- od roku 2010 pracuji jako člen a později předseda panelu 504 GAČR,, od roku 2015 jako místopředseda a od roku 2016 jako předseda panelu 505 GAČR.


- od roku 2018 jsem předseda OK5 GAČR


- v roce 2014 jsem byl jmenován RVVI členem jejího expertního panelu


- od roku 2015 jsem vedoucí vědeckého centra MendelGlobe (společné pracoviště MENDELU a CzechGLobe)


-  předseda oborové rady pro doktorské studium v oboru Aplikovaná bioklimatologie,


-  člen oborové rady pro doktorské studium v oboru Obecná produkce rostlinná


-  člen oborové rady pro doktorské studium v oboru Tvorba a ochrana krajiny


-  člen redakční rady Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis


-  člen Slovenské bioklimatologické společnosti


-  člen ČAZV


-  člen Vědecké rady AF MENDELU


-   člen Vědecké rady LDF MENDELU


-  člen rady ÚVGZ (Ústavu výzkumu globální změny - CzechGlobe) AV ČR v.v.i.


-   člen AS AF MENDELU a jeho ekonomické komise


-   člen AS MENDELU a jeho ekonomické komise

Stručná scientometrie

počet článků na WOS 92 


počet článků v časopisech s IF 75 


počet monografií: 8


celkové citace na WOS: 1438 bez autocitací


h-index na WOS: 24