Projekty

vyhledávání projektů

Pro vyhledávání projektů vyplňte alespoň jedno pole formuláře.
Při zadávání textu používejte diakritiku.

Vydáno
  
 

Top 5

CzechGlobe 2020 – Rozvoj Centra pro studium dopadů globální změny klimatu

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2015 - prosinec 2019

Anotace projektu:

Předmětem projektu je financování vědy a výzkumu pro efektivní zajištění udržitelnosti a rozvoje CzechGlobe - Centra pro studium dopadů globální změny klimatu, které bylo vybudováno v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2010-2014. Hlavním cílem projektu je vědecko-výzkumná činnost a trvalý rozvoj výzkumné infrastruktury CzechGlobe za účelem posílení konkurenceschopnosti českého výzkumu dopadů globální změny v těchto oblastech:

- Podpora a realizace výzkumu v oblasti účinků globální změny na klima, ekosystémy a lidskou společnost, vývoje odpovídajících adaptačních a inovativních postupů.

- Rozvoj výzkumné infrastruktury CzechGlobe v souvislosti s požadavky výzkumu globální změny, vytvořením podmínek pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na posílení výchovy, vzdělávání a mobility studentů a výzkumných pracovníků.

- Prohloubení dlouhodobé mezinárodní spolupráce především aktivní účastí v evropských výzkumných infrastrukturách (ESFRI) a dalších mezinárodních programech. - Intenzivní spolupráce s veřejným a soukromým sektorem s cílem implementovat výsledky vytvořené v CzechGlobe, a tím posílit sociální a ekonomický rozvoj ČR.

Klíčová slova: global change; climate change; green house gas; GHG fluxes; remote sensing; geochemical cycles; climate modelling; production; biodiversity; biofuels; bioenergy; aclimation and adaptation; climatology; ecology; plant ecological physiology; metabolomics

Detail projektu v RVVI: RVVI

CzeCOS

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2016 - prosinec 2022

Anotace projektu:

Hlavním cílem výzkumné infrastruktury (VI) CzeCOS je, spolu s prováděním výzkumu a experimentálního vývoje, umožňovat přístup celé vědecké komunitě, poskytovat výzkumné služby vnějším uživatelům a napomáhat přenosu znalostí (trénink a vzdělávání studentů, doktorandů, postdoktorandů, vědeckých pracovníků a dalších odborníků), a to v oblasti dlouhodobého sofistikovaného výzkumu dopadů globální změny (GZ) na terestrické ekosystémy ČR a střední Evropy. A to vše s dílčími cíli, aby VI

(1) tvořila národní doplněk ke stávajícím ESFRI infrastrukturám ICOS, AnaEE a EUFAR;

(2) poskytovala jedinečné zázemí pro realizaci (i) dlouhodobých impaktových studií vlivu různých faktorů prostředí na rostliny/ekosystémy, (ii) observačního výzkumu pro kvantifikaci toků skleníkových plynů a pro provoz atmosférické a ekosystémových stanic, (iii) experimentálních zařízení, (iv) metabolomické a izotopové laboratoře a (iv) laboratoře dálkového průzkumu Země;

(3) jako jediná VI zabývající se problematikou GZ v ČR významně přispívala do celosvětové sítě výzkumu dopadu GZ;

(4) představovala jedinečnou platformu pro širokou mezioborovou spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

VI zahrnuje unikátní soubor zařízení pro výzkum dopadů GZ na ekosystémy, pro studium adaptačních mechanismů a pro vývoj opatření zmírňujících tyto dopady. Očekávané inovace tvoří především predikce budoucí stability ekosystémů, identifikace možných rizik, tvorba adaptačních opatření, identifikace odrůd plodin se zvýšenou odolností vůči stresorům, tvorba vegetačních indexů a tematických map použitelných v územním plánování atd. Cíle VI CzeCOS jsou plně v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI), stanovenými jako určitý a konkrétní předmět státního a veřejného zájmu, který kombinuje dlouhodobé cíle a multioborového zaměření a je žádoucí v celé společnosti (klimatické změny jsou explicitně zadány jako prioritní oblasti VaVaI).

Klíčová slova: klimatická změna a modelování; ekologická fyziologie a metabolomika; skleníkové plyny; dálkový průzkum země.
Detail projektu v RVVI: RVVI

Doplnění výzkumné infrastruktury CzeCOS pro zvýšení mezinárodní kvality výzkumu vlivů globální změny na ekosystémové procesy

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: červenec 2016 - prosinec 2019

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je doplnění experimentální, analytické a observační výzkumné infrastruktury CzeCOS o nejmodernější přístrojové a softwarové vybavení, které umožní studium klíčových ekosystémových procesů, ovlivněných globální změnou. Tyto procesy budou studovány na různých hierarchických úrovních, což zajistí detailní pochopení mechanismů zpětnovazebné regulace mezi procesy a prostředím, zpřesnění odhadu dopadů globální změny a přispěje k navržení nových adaptačních opatření.

Klíčová slova: climate change impacts; climate change adaptations; global change; greenhouse gases; GHG and energy fluxes; remote sensing; ecosystem processes; sustainability; climate modelling; multifactorial manipulation experiments; ecosystem production; long-term experiments; biodiversity; acclimation and adaptation; extreme events; plant ecological physiology; environmental metabolomics; environmental drivers; atmospheric chemistry; biogeochemical cycles; soil organic matter; abiotic stress; biotic stress; water cycling; air pollution; drought; heat waves; temperature increase; elevated CO2; nutrient cycling; enhanced UV; radiation spectre; forestry; agriculture; ecosystems; photosysthesis; respiration; evapotranspiration

Projektový web: http://czechglobe.cz/cs/projektove-stranky/dopl...
Detail projektu v RVVI: RVVI

Readiness of ICOS for Necessities of integrated Global Observations

Poskytovatel grantu: EC - HORIZONT 2020

Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2020

Anotace projektu:

Navrhovaný projekt "Připravenost ICOS pro potřeby integrovaných globálních pozorování" (RINGO) má za cíl další rozvoj ICOS RI a ICOS ERIC a posílení jeho udržitelnosti. Cílem je dále rozvíjet připravenost ICOS RI na základě pěti hlavních cílů:

1. Vědecká připravenost - podporovat další rozvoj monitorovacích sítí a zvýšit jejich kvalitu. Zvýšit připravenost ICOS RI, aby se stala evropským pilířem globálního systému pozorování skleníkových plynů.

2. Geografická připravenost - zlepšit členství a udržitelnost ICOS.  Podpora zainteresovaných zemí, aby vytvořily národní konsorcia. Podpora národních subjektů ICOS, aby získaly podporu a znalosti např. o možnostech využití strukturálních fondů EU pro vybudování národní výzkumné infrastruktury ICOS a také vzdělávání a školení připravující vědce pracovat v rámci ICOS ERIC.

3. Technická připravenost - dále rozvíjet a standardizovat technologie pro výzkum a monitoring skleníkových plynů.

4. Připravenost dat - zlepšit předávání výzkumných dat směrem k různým uživatelským skupinám, přizpůsobit se vývojovým a dynamickým (webovým) standardům.

5. Politická a administrativní připravenost - prohloubit celosvětovou spolupráci pozorovacích výzkumných infrastruktur toků skleníkových plynů.

Klíčová slova: ESFRI, ERIC, Climate Change
Projektový web: https://www.icos-ri.eu/ringo

Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Josef Hlavinka
Doba řešení: duben 2016 - prosinec 2018

Anotace projektu:

Pomocí předpovědi stavu půdní vlhkosti, intenzity sucha a výnosové hladiny, zlepšit rozhodovací procesy v zemědělském sektoru a zvýšit ekonomickou a ekologickou efektivitu zemědělské produkce. Zavedením systému včasné výstrahy zvýšit úroveň a stabilitu zemědělské produkce, zlepšit ekonomiku pěstování a zvýšením počtu korektních agrotechnických rozhodnutí přispět k dlouhodobé udržitelnosti hospodaření. Projekt tak pomůže zvýšit potravinovou bezpečnost ČR, přispěje k vyšší konkurenceschopnosti tuzemského zemědělství v rámci EU a současně přispěje k redukci nežádoucích dopadů probíhající změny klimatu. Výsledky budou k dispozici nejen v podobě metodik a impaktových článků, ale zejména díkywebovému rozhraní, který umožní jeho využití všem zemědělským subjektům od podniků po veřejnou správu.

Klíčová slova: sucho; výnosy; stabilita produkce; udržitelnost; předpověď; meteorologická rizika; extrémní jevy; předpověď výnosu

Detail projektu v RVVI: RVVI