V. Sekce adaptivních a inovačních technik

Motto:

"Naším cílem je vývoj inovativních biotechnologických řešení založených na využití mikrořas, jako efektivních buněčných továren, která bude možné přirozenou cestou začlenit do každodenních aktivit moderní společnosti a která přispějí k udržitelnému rozvoji a prosperitě lidstva bez ohrožení zdrojů naší planety."

Sekce adaptivních a inovačních technik se zabývá vývojem metod a technologií pro kultivaci a výzkum fotosyntetických mikroorganismů. V rámci výzkumu prováděného v této sekci se zabýváme detailní charakterizací zkoumaných biologických systémů v širokém spektru podmínek, zahrnujících podmínky přirozené, prediktivní scénáře a podmínky simulující průmyslová prostředí. Činnost této sekce je zaměřena jak na získávání hlubších vědeckých poznatků, tak na jejich převedení z roviny základního výzkumu do praktických aplikací.

Během posledních let byla v rámci aktivit této sekce vytvořena infrastruktura podporující výzkum a využití potenciálu fotosyntetických mikroorganismů, tj. zejména řas a sinic, v biotechnologických aplikacích. Vedle schopností těchto organismů zachycovat oxid uhličitý ze vzduchu nebo z průmyslových spalin může být jejich biologická aktivita základem pro výrobu biopaliv nové generace a pro produkci cenných biologických látek jako jsou např. karotenoidy, nenasycené mastné kyseliny či bílkoviny.

Tato sekce se podílí na řešení následujících projektů:

 • Inovace pro zmírnění dopadů globální změny klimatu; projekt OP VaVpI „CzechGlobe 2020 – Rozvoj Centra pro studium dopadů globální změny klimatu“; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Poskytování expertních znalostí a služeb v systémové biologii; projekt OP VaVaI „C4Sys - Centrum pro systémovou biologii“; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Výzkum dynamiky složitých reakčních sítí v enzymových reaktorech a fotobioreaktorech; Grantová agentra České republiky
 • Analýza reakčních sítí s omezujícími podmínkami jako nástroj pro experimentální validaci modelů biochemických a fotobiologických reaktorů;  Grantová agentra České republiky
 • Epigenetický mechanismus v pozadí vývoje jaterního karcinomu; Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Vedoucí
Ing. Jan Červený, Ph.D.
cerveny.j@czechglobe.cz

Vědecká tajemnice
Petra Literáková

Adresa:
Drásov 470, 66424 Drásov

Zahrnuje:
Oddělení adaptivních biotechnologií
Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor

Oddělení adaptivních biotechnologií


Červený Jan, Ing., Ph.D. - vedoucí

Vědečtí pracovníci :
Búzová Diana, RNDr., Ph.D.
Masuda-Enoki Takako, M.Sc., Ph.D.
Roitsch Thomas, prof., Dr.
Zavřel Tomáš, Mgr., Ph.D.

Doktorandi :
Chmelík Dominik, Mgr.
Fedorko Jan, Mgr.
Literáková Petra, Mgr.
Segečová Anna, Mgr.
Zlámal Tomáš, Mgr.

Ostatní :
Jedličková Iveta
Svobodová Kateřina, Ing., Ph.D.

 

Motto:

"Naším cílem je vývoj inovativních biotechnologických řešení založených na využití mikrořas, jako efektivních buněčných továren, která bude možné přirozenou cestou začlenit do každodenních aktivit moderní společnosti a která přispějí k udržitelnému rozvoji a prosperitě lidstva bez ohrožení zdrojů naší planety."

V Oddělení adaptivních biotechnologií se zabýváme aplikací pokročilých experimentálních metod a systémově biologických přístupů k výzkumu fotosyntetických mikroorganismů a jejich interakce s prostředím. Jedním z cílů oddělení je identifikace mikroorganismů s vhodnou kapacitou pro produkci vybraných cenných látek.

Hlavní činnost oddělení:

 • Budování a provoz sbírky biotechnologicky zajímavých mikroorganismů
 • Vývoj metod pro detailní fyziologickou charakterizaci mikroorganismů v sérii laboratorních bioreaktorů s přesně řízeným prostředím
 • Optimalizace produkčních a adaptačních vlastností mikroorganismů v závislosti na omezeních reálného průmyslového prostředí
 • Vysokokapacitní mikroskopická analýza populací mikroorganismů na jednobuněčné úrovni a třídění směsných populací / selekce podpopulací s vybranými vlastnostmi
 • Aplikace řízeného selekčního (evolučního) tlaku na vybrané druhy mikroorganismů za účelem zvýšení adaptivity na nepřirozené prostředí a produkční kapacitu
 • Vývoj výpočetní platformy pro prediktivní (in silico) experimenty
 • Návrh technologických řešení pro udržitelné řasové biotechnologie (např. problematika sekvestrace oxidu uhličitého, bioremediace živin z odpadních vod a využití řasových biofilmů pro dočišťování odpadních vod)

Vyvíjené aplikace:

Vybrané publikace:

 • Effect of carbon limitation on photosynthetic electron transport in Nannochloropsis oculata
  Zavřel T, Szabó M, Tamburic B, Evenhuis C, Kuzhiumparambil U, Literáková P, Červený J, Ralph PJ
  2018. J Photochem Photobiol B 181: 31–43
 • Phenotypic characterization of Synechocystis sp . PCC 6803 substrains reveals differences in sensitivity to abiotic stress
  Zavřel T
  , Očenášová P, Červený J
  2017. PLoS One 12(12): 1-21
 • E-Cyanobacterium.org: A Web-Based Platform for Systems Biology of Cyanobacteria
  Troják M, Šafránek D, Hrabec J, Šalagovič J, Romanovská F, Červený J
  2016. In: Computational Methods in Systems Biology, Springer, pp 316–322
 • A quantitative evaluation of ethylene production in the recombinant cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 harboring the ethylene-forming enzyme by membrane inlet mass spectrometry
  Zavřel T, Knoop H, Steuer R, Jones PR, Červený J, Trtílek M

  2016. Bioresour Technol 202: 142–151
 • Mechanisms of high temperature resistance of Synechocystis sp. PCC 6803: an impact of histidine kinase 34
  Červený J, Sinetova MA, Zavřel T, Los DA
  2015. Life 5(1): 676–699
 • Characterization of a model cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 autotrophic growth in a flat-panel photobioreactor
  Zavřel T, Sinetová MA, Búzová D, Literáková P, Červený J
  2015. Eng Life Sci 15: 122 – 132
 • Biochemical Space: A Framework for Systemic Annotation of Biological Models
  Klement M, Děd T, Šafránek D, Červený J, Müller S, Steuer R
  2014. Electron Notes Theor Comput Sci 306: 31–44
 • Ultradian metabolic rhythm in the diazotrophic cyanobacterium Cyanothece sp. ATCC 51142
  Červený J, Sinetova MA, Valledor L, Sherman LA, Nedbal L
  2013. Proc Natl Acad Sci USA 110: 13210–13215

Sledujte nás na Twitter

Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor


Sukačová Kateřina, RNDr. - vedoucí

Vědečtí pracovníci :
Vícha Daniel, Ing.

Ostatní :
Muselíková Kateřina, Bc.

 

Produkce látek znečišťujících atmosféru v důsledku průmyslové výroby, narůstající koncentrace skleníkových plynů, eutrofizace povrchových vod, to jsou faktory, které mohou v budoucnu negativně ovlivnit přístup lidské populace k životně nezbytným zdrojům. Proto je nutné hledat jak možnosti snížení vzniku znečištění, tak využití těchto znečišťujících látek jako surovin pro produkci jiných hodnotných látek. Činnost našeho oddělení je zaměřena na výzkum možného využití fotosyntetických mikroorganismů především sinic a řas pro produkci cenných látek za současného využití odpadních zdrojů např. spalin s vysokým obsahem oxidu uhličitého nebo různých typů odpadních vod. Práce našeho oddělení úzce navazuje na činnost oddělení Adaptivních biotechnologií a je zaměřena na převedení poznatků získaných během základního výzkumu fotosyntetických mikroorganismů do roviny praktických aplikací.

Hlavní činnost oddělení:

 • Biotechnologicky významné kmeny sinic a řas, jejichž produkční potenciál byl charakterizován v přesných laboratorních podmínkách, jsou následně kultivovány v podmínkách experimentálního velkoobjemového bioreaktoru simulujícího průmyslové prostředí a je hodnocen jejich produkční potenciál z hlediska průmyslového využití.
 • Vývoj a budování experimentálního velkoobjemového bioreaktoru zahrnujícího tři typy modulů pro simulaci různých produkčních podmínek.
 • Výzkum potenciálu sinic a řas z hlediska jejich možného využití v oblasti bioremediací odpadních vod za současné produkce cenných biologických látek.
 • Charakterizace a optimalizace kultivačních podmínek fotosyntetických mikroorganismů
 • Optimalizace provozu velkoobjemových fotobioreaktorů
 • Bioremediace živin z odpadních vod
 • Produkce biologicky cenných látek
 • Sekvestrace oxidu uhličitého
 • Využití řasových biofilmů pro dočišťování odpadních vod

Vybrané publikace:

 • Phosphorus removal using a microalgal biofilm in a new biofilm photobioreactor for tertiary wastewater treatment
  Sukačová K, Trtílek M, Rataj T
  2015. Water Res 71: 55–63