Generel vodního hospodářství krajiny České republiky

1. Generel vodního hospodářství krajiny ČR - stručný souhrn

2. Bilanční hodnocení zdrojů a potřeb vody s ohledem na závlahové potřeby

3. Vymezení katastrálních území výrazně ohrožených suchem

4. Disponibilní vodní zdroje

5. Pozorované změny agrometeorologických parametrů na pilotních farmách

6. Problematika degradace půd a možnosti jejího zmírnění

7. Doporučení vhodných plodin a agrotechnických postupů do oblastí ohrožených suchem

8. Návrh ochranných a adaptačních opatření v modelových územích